zaterdag 28 april 2012

Onderzoek Taal van Tilburg op Twitter

Merel Otten
Door honderd dagen, te beginnen op 1 mei, de tweets te doorzoeken waarin ‘Tilburg’ voorkomt, proberen we een duidelijk beeld te geven van wat ‘de Taal van Tilburg’ op Twitter is.

Hierbij maken we een onderscheid tussen accounts waarin de naam Tilburg voorkomt en berichten waarin deze stadsnaam voorkomt. De selectie vindt plaats op de soort boodschap die in de tweets te vinden is, welk woordgebruik er wordt toegepast (vooral gelet op formeel/informeel taalgebruik) en wat er wordt gezegd en bedoeld (dat zal vaak overeenkomen). Dit laatste aspect hangt sterk samen met de laatste vraag: wat is het imago van Tilburg dat in de tweets naar voren komt?

Hierbij zijn verschillende vragen belangrijk, waarvan er veel in de selectiecriteria die hierboven werden geschetst, besloten liggen. Een belangrijke vraag die er ook sterk mee samenhangt, is het taalgebruik van de mensen die over Tilburg twitteren. Gebeurt dit voornamelijk in het ABN, Tilburgs dialect, andere talen of mengvormen? En hangt dit samen met de mededeling die gedaan wordt of het effect dat men wil bereiken?
Aan alle tweets hangen we labels op. Deze labels zijn afkomstig van de hiervoor gestelde criteria en gaan dus onder meer in op het taalgebruik: hoeveel procent van de tweets is formeel en hoeveel informeel? Wordt er veel geretweet, worden er veel directe berichten gestuurd of ventileren twitteraars vooral hun eigen mening?

In deze honderd dagen zijn er waarschijnlijk een paar piekmomenten te zien (te denken aan: de kermis). De constante stroom tweets geven we op een tijdlijn weer, zodat ook deze piekmomenten duidelijk zichtbaar zijn.

Uiteindelijk komt er een onderzoeksverslag en een verkorte, gemakkelijk leesbare samenvatting. Na honderd dagen ontstaat zo een representatief en duidelijk beeld van hoe de stad Tilburg leeft op Twitter.